Хавсралт 1

Баруун бүсийн эрчим хүчний компаниудын
мөрдөж буй тарифын судалгаа

Компаний нэрс

Хэмжих нэгж

Бөөний үнэ

Өөрчлөлт

2014 оны 7 сараас өмнө

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2015 оны 1 сар

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2015 оны 1 сар

Анхны үнээс нэмэгдсэн байдал

1

Дөргөний УЦС

Төг

32.11

32.11

32.11

32.11

-

-

-

-

2

Ховд ЦТС ХХК

Төг

31.66

43.77

50.22

52.74

12.11

6.45

2.52

21.08

3

Увс ЦТС ХХК

Төг

29.91

41.12

44.71

44.71

11.21

3.59

-

14.80

4

БӨЦШСГазар

Төг

29.94

42.46

53.06

49.00

13.22

10.60

4.06

19.76

Компаний нэрс

Хэмжих нэгж

Жижиглэнгийн үнэ

Өөрчлөлт

2014 оны 7 сараас өмнө

2014 оны 7 сар 1-нээс

2014 оны 10 сар 1-нээс

2014 оны 12 сар 5-наас

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2014 оны 12 сар 5

Анхны үнээс нэмэгдсэн байдал

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

1

Ховд ЦТС ХХК

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

2

Увс ЦТС ХХК

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

3

БӨЦШСГазар

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

 

 

 

 

 

 

 
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК