БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Ховд аймгийн ЦТС ХХК-ийн үүсэл хөгжил анх 1948 оноос эхлэн тавигдсан. Монгол улсын Төрийн Өмчийн Хорооны 2003 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 575 тоот тогтоолоор Ховд аймгийн "Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" Төрийн Өмчит Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгон зохион байгуулж, компаний бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн баталсан. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2005 оны 12-р сарын 258 тогтоолоор "ББЦДС" ХК-ийг Ховд, Увс аймгийн ЦТС ХК-тай нэгтгэн "ББЭХС" ТӨХ Компанийн охин компани хэлбэрээр ажлуулахаар болсон.

Ховд ЦТС ХХК нь 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 5,101.5 сая төгрөгний үндсэн хөрөнгөтэй 1,200.9 сая төгрөгний эргэлтийн хөрөнгөтэй байна.

2016 онд аймгийн төвийн 7,964 сумдын 5,471 нийт 13,435 айл өрх болон ААНБ-уудад ЦЭХ түгээн борлуулсан. 2016 оны 4-р улирлын байдлаар ББЭХС ХК-аас 48,078.0 мян.кВт.ц ЦЭХ худалдан авч 38,414.4 мян.кВт.ц ЦЭХ борлуулж 20.1 хувь буюу 9,663.6 мян.кВц ЦЭХ түгээлтийн явцад алдсан.
Нийт борлуулсан цахилгаан эрчим хүчний 19,9 сая кВт.ц ЦЭХ буюу 51,9%-ийг ахуй, 18,4 сая кВт.ц ЦЭХ буюу 48,1
%-ийг ААНБ-ын хэрэглээ эзэлж байна. Мөн хэрэглээний 70%-ийг аймгийн төв, 30%-ийг сум эзэлж байгаа боловч аймгийн төвийн алдагдал 17,6%, сумдын алдагдал 25,8%-тай байна. 

 

 

 

УХААЛАГ ТООЛУУР НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЛААР


Ховд аймагт 2016 оны 8 сарын 25-наас эхлэн ухаалаг тоолуурыг баруун бүс нутагт АНХДАГЧ нь болж амжилттай нэвтрүүллээ. Гэр хороололын АТП-61 дэд станцын 220 айл өрхүүдийг смарт буюу ухаалаг тоолуур суурилуулж, ХТП-36 дэд станцаас тэжээгдэж байгаа орон сууцны 292 айл өрх, нийт 512 ухаалаг тоолууруудыг суурилуулж амжилттай нэвтрүүллээ. 2017 ондоо нэмж хийхээр төлөвлөж байна.Last Updated on Tuesday, 28 March 2017 09:29
 
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК