Ховд Цахилгаан түгээх сүлжээ

 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2015 оны 212 дүгээр тогтоолын
нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгууллага болон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно. Баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг 2015 оны 7 сарын 25-наас шинэчлэн мөрдөхөөр боллоо.

Ангилал

Хэмжих нэгж

Хуучин тариф

Шинэ тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр. Үүнд:

-Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
-Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт

Төг/квт.ц

151.60

159.90

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Төг/квт.ц

124.20

132.50

3

Айл өрх

Төг/квт.ц

86.80

95.10

4

Айл өрхийн сарын суурь тариф

Төг/ квт/сар

 

2000.0

5

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Төг/ квт/сар

9000.0

 

Хавсралт 1

Баруун бүсийн эрчим хүчний компаниудын
мөрдөж буй тарифын судалгаа

Компаний нэрс

Хэмжих нэгж

Бөөний үнэ

Өөрчлөлт

2014 оны 7 сараас өмнө

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2015 оны 1 сар

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2015 оны 1 сар

Анхны үнээс нэмэгдсэн байдал

1

Дөргөний УЦС

Төг

32.11

32.11

32.11

32.11

-

-

-

-

2

Ховд ЦТС ХХК

Төг

31.66

43.77

50.22

52.74

12.11

6.45

2.52

21.08

3

Увс ЦТС ХХК

Төг

29.91

41.12

44.71

44.71

11.21

3.59

-

14.80

4

БӨЦШСГазар

Төг

29.94

42.46

53.06

49.00

13.22

10.60

4.06

19.76

Компаний нэрс

Хэмжих нэгж

Жижиглэнгийн үнэ

Өөрчлөлт

2014 оны 7 сараас өмнө

2014 оны 7 сар 1-нээс

2014 оны 10 сар 1-нээс

2014 оны 12 сар 5-наас

2014 оны 7 сар

2014 оны 10 сар

2014 оны 12 сар 5

Анхны үнээс нэмэгдсэн байдал

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

Ахуй

Алба

1

Ховд ЦТС ХХК

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

2

Увс ЦТС ХХК

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

3

БӨЦШСГазар

Төг

60

90

72

105.6

79

113

86.8

124.2

12

15.6

7

7.4

7.8

11.2

26.8

34.2

 

 

 

 

 

 

 


ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр
Улаанбаатар хот


ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙНЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчний нөөцийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрчим хүчний барилга байгууламж барих болон эрчим хүчийг хэрэглэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж

2.1. Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн  бусад  актаас бүрдэнэ.

2.2. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2007 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

2.3.Цөмийн эрчим хүч ашиглахтай холбогдсон харилцааг Цөмийн энергийн тухай хуулиар нарийвчлан зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2009 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

2.4.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

 

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар  ойлгоно:

3.1.1.“эрчим хүч” гэж эрчим хүчний нөөц, түүнийг ашиглан хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зориулан үйлдвэрлэсэн цахилгаан, дулааныг;

3.1.2.“эрчим хүчний нөөц” гэж цахилгаан, дулаан  үйлдвэрлэх зориулалтаар ашиглаж болох бүх төрлийн түлш, сэргээгдэх болон бусад эх үүсвэрийг;

3.1.3.“түлш” гэж цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэхэд ашиглагдах бүх төрлийн нүүрс, занар, мазут, газрын тос, уран ба торийн хүдэр, тэдгээрийн дагавар бүтээгдэхүүн болон баяжмал, байгаль дээр оршиж байгаа биомасс, бусад органик материал, хийн түлшийг;

3.1.4.“эрчим хүчний эх үүсвэр”  гэж  эрчим хүчний нөөцийг ашиглан  хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зориулж  цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэж байгаа байгууламжийг;

3.1.5.”нэгдсэн сүлжээ” гэж хоёр буюу түүнээс дээш аймгийн төвийг хамран цахилгаан хангамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хоорондоо холбогдсон эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээг;

3.1.6.”нэгдсэн сүлжээний дүрэм” гэж нэгдсэн сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсгийн техникийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хэм хэмжээг;

3.1.7.“цахилгаан дамжуулах сүлжээ” гэж цахилгаан дамжуулах зориулалт бүхий 110 кв, түүнээс дээш хүчдлийн шугам, дэд станц, түүнчлэн энэ сүлжээнд холбогдсон,  эсхүл техник, технологийн хувьд энэ сүлжээнд хамрагдах шаардлагатай  бусад хүчдлийн шугам, дэд станцыг;

3.1.8.“цахилгаан түгээх сүлжээ” гэж эх үүсвэрээс шууд холбогдсон болон цахилгаан дамжуулах сүлжээний дэд станцаас хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж хүртэлх шугам, дэд станцыг;

3.1.9.“эрчим хүчний барилга байгууламж” гэж эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх шугам, дэд станц болон технологийн зориулалттай бусад байгууламжийг;

3.1.10.“эрчим хүчний барилга байгууламж барих” гэж эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх шугам, дэд станцыг барьж байгуулах, технологийн үндсэн тоноглолд техникийн шинэчлэл хийх, сэргээн засварлах, өргөтгөх үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэхийг;

3.1.11.“төвлөрсөн дулаан хангамж” гэж дулаан, цахилгааныг хослон үйлдвэрлэдэг болон дулааныг дангаар үйлдвэрлэдэг эх үүсвэрээс диспетчерийн зохицуулалттайгаар, эсхүл төв суурин газрын нийт хэрэглээний 50 хувиас дээш хэсгийг шугам сүлжээгээр хангах үйл ажиллагааг;

3.1.12.“төвлөрсөн  дулаан  хангамжийн дүрэм” гэж төвлөрсөн  дулаан  хангамжийн бүрэлдэхүүн хэсгийн техникийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хэм хэмжээг;

3.1.13.“дулаан дамжуулах сүлжээ”  гэж  эрчим хүчний эх үүсвэрээс дулаан хуваарилах  төв хүртэлх дулааны  шугам,  тоног  төхөөрөмжийг;

3.1.14.“дулаан түгээх сүлжээ” гэж дулаан хуваарилах төв, түүнээс хэрэглэгчийн  тоног төхөөрөмж хүртэлх дулааны шугам, тоног төхөөрөмжийг;

3.1.15.“халаалтын  улирал“ гэж барилга,  байгууламжийг   дулаанаар хангах шаардлагатай, хүний  ажиллаж  амьдрах  таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор олон  жилийн  цаг  агаарын дундаж  үзүүлэлтэд  тулгуурлан тогтоосон хугацааг;

3.1.16.“эрчим хүчээр хангагч” гэж эрчим хүчний зохицуулалттай, эсхүл  зохицуулалтгүй хангалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг;

3.1.17.”эрчим хүчний зохицуулалттай хангалт” гэж энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталж нийтэлсэн тариф /цаашид “зохицуулалттай тариф” гэх/-аар хэрэглэгчид эрчим хүч худалдахыг;

3.1.18.“эрчим хүчний зохицуулалтгүй хангалт” гэж гэрээний үнээр хэрэглэгчид эрчим хүч худалдахыг;

3.1.19.“хэрэглэгч” гэж  эрчим хүчээр хангах гэрээнд эрчим хүчийг худалдан  авах  эрхтэйгээр оролцож  байгаа иргэн, хуулийн  этгээдийг;

3.1.20.“хэрэглэгчийн зэрэглэл” гэж эрчим хүчээр хангах гэрээний нөхцөл болон эрчим хүчний хэрэглээний хэмжээ, хугацаанаас хамааруулан хэрэглэгчийг ангилахыг;

3.1.21.“аж ахуйн харилцааны дүрэм” гэж хангагч, хэрэглэгчийн хоорондын гэрээний нөхцөл, шаардлага, үйлчилгээний  түвшин, чанар,  төлбөрийн нөхцөлийг тусгасан хэм хэмжээ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээг;

3.1.22.“тариф” гэж үйлдвэрлэгчийн үнэ, диспетчерийн зохицуулалтын болон дамжуулах, түгээх, хангах үйлчилгээний төлбөр, импортын цахилгааны үнэ, хэрэглэгчийн эрчим хүчний үнэ, эсхүл эдгээрийн аль нэгийг багтаан Эрчим хүчний зохицуулах  хорооноос баталж нийтэлсэн үнийг;

3.1.23.“цөмийн эрчим хүчний нөөц” гэж эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилгоор цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэрт ашиглаж болох цөмийн түлшийг;

3.1.24.“цөмийн эрчим хүч” гэж цөмийн эрчим хүчний нөөцийг ашиглан хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зориулан үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг;

3.1.25.“цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр” гэж цөмийн эрчим хүчний нөөцийг ашиглан хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зориулж эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа байгууламжийг;

3.1.26.“диспетчерийн зохицуулалт” гэж диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэл, хэрэглээг тэнцвэржүүлэн нэгдсэн сүлжээний өдөр тутмын шуурхай үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохицуулахыг;

3.1.27.“индексжүүлэлт” гэж хэрэглэгчид худалдах эрчим хүчний үнэ тарифыг эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах зардлын үндсэн хүчин зүйлсийн бодит өөрчлөлтөөс хамааруулан тооцож зохицуулахыг;

3.1.28.“аюулгүйн нөөц” гэж гэнэтийн болон байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн хохирлыг сулруулах, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зайлшгүй шаардлагатай нөөцлөх түлш, шатах тослох материал, тоног төхөөрөмжийг;

3.1.29.“хэрэглэгчийн ангилал” гэж хэрэглээний шинж чанар, эрчим хүчээр хангах зардал зэргийг үндэслэн хэрэглэгчийн тарифыг тогтоох зорилгоор хэрэглэгчийг ангилахыг.

/Энэ зүйлийг 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК